ALGEMENE VOORWAARDEN
GEGEVENS
Bedrijfsnaam: De Plaatjesmaker Fotografie
    1.    DEFINITIES
1.1  De fotograaf: De Plaatjesmaker Fotografie, tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.2  De klant: de persoon of personen waarmee de fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaardt.
1.3  Opdracht: de dienst of het product dat door de fotografe geleverd zal worden.
1.4  Offerte: alle aanbiedingen van de fotografe aan de klant waarvan het doel is een overeenkomst aan te gaan.
1.5  Overeenkomst: de overeenkomst van een opdracht tussen De Plaatjesmaker Fotografie (hierna: de fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst gesloten wordt (hierna: de klant).
1.6  Schriftelijk: hierbij wordt ook elektronische communicatie aanvaard, mits de identiteit van de afzender voldoende vaststaat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de klant.
1.7  Annuleren: beëindigen of ontbinding van de overeenkomst.
    2.    TOEPASSING
2.1  Deze algemene voorwaarden zijn toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotografe en de klant, zo ook op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2.2  Voorwaarden gesteld door de klant die afwijken, of niet voorkomen, in deze algemene voorwaarden zijn voor de fotografe slechts bindend indien de fotografe deze schriftelijk heeft aanvaard.
    3.    AANBOD
3.1  Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De fotograaf heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding dit aanbod te herroepen.
3.2  Het aanbod wat gedaan is in de offerte is geldig tot 14 dagen na datum van verzending.
3.3  Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
3.4  Wanneer de klant de offerte aanvaardt dient dit schriftelijk te worden doorgegeven aan de fotograaf. Wanneer de klant dit nalaat, maar er wel mee instemt of althans de indruk daartoe wekt, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
    4.    AANVAARDING VAN DE OPDRACHT
4.1  Na aanvaarding van de opdracht kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. De fotograaf is in dit geval gerechtigd om de prijs zoals overeengekomen aan te passen.
4.2  De fotograaf kan een opdracht weigeren indien na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering van de opdracht voor de fotografe onaanvaardbaar maken.
    5.    UITVOERING VAN DE OPDRACHT
5.1  De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren in de stijl en de kwaliteit waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.
5.2  De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
5.3  Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de klant in aanmerking.
    6.    AANSPRAKELIJKHEID
De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de fotograaf. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, of, wanneer en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.
    7.    LEVERING
7.1  De fotograaf levert de foto’s in hoge resolutie jpeg-bestanden. De fotograaf levert geen onbewerkte originele foto’s aan de klant.
7.2  De fotograaf hanteert, tenzij anders is overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
    8.    BETALINGSVOORWAARDEN
8.1  De fotograaf zal na de reportage aan de klant een (digitale) factuur sturen voor het door de klant verschuldigde bedrag.
8.2  De klant zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de klant niet binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van redenen heeft afgewezen en aan de fotograaf heeft geretourneerd, zal de factuur als bindend gelden en vervalt het recht van de klant op bezwaar.
8.3  De factuur wordt binnen 14 dagen na verzending geheel betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is. De klant maakt het bedrag over op de rekening van de fotograaf.
8.4  Levering van foto’s, digitale bestanden geschiedt niet eerder dan de volledige betaling door de klant is gedaan.
8.5  Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de klant over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
    9.    BESTELLINGEN
9.1  De fotograaf werkt met een gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart indien het beeldscherm niet gekalibreerd is.
9.2  De fotograaf is niet verantwoordelijk voor afwijking in kleuren en helderheid van een product welke door derden is geleverd, tevens is zij niet verantwoordelijk wanneer een fotoproduct afwijkt van de kleur en helderheid zoals weergegeven op een niet gekalibreerd beeldscherm. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terug storting van de betaling of een andere vergoeding.
9.3  De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant of derden zijn gemaakt anders dan de door de fotograaf gebruikte of geadviseerde leveranciers.
    10.    ANNULERING
10.1  De klant kan de opdracht uitsluitend schriftelijk annuleren.
10.2  Bij annulering van de overeenkomst zijn de volgende termijnen en bedragen van toepassing:
    •    Na de boeking 25% van het totale verschuldigde bedrag
    •    Binnen 4 weken voor de fotosessie of bruiloft 50% van het totale verschuldigde bedrag
    •    Binnen 2 weken voor de fotosessie of bruiloft 100% van het totaal verschuldigde bedrag
    •    Indien de afspraak minder dan 2 weken van te voren wordt geannuleerd, dient het volledige bedrag te worden voldaan.
10.3  In het geval van een bruidsreportage waarbij door onvoorziene omstandigheden de fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, zorgt zij voor, zover redelijkerwijs mogelijk, een vervangende fotograaf.
10.4  In het geval van een portret- of bedrijfsreportage waarbij de fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, zal de fotograaf in overleg met de klant een nieuwe datum plannen.
    11.    KLACHTEN
11.1  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.
11.2  Klachten die binnenkomen na de termijn van 5 werkdagen worden niet in behandeling genomen.
11.3  De betalingsverplichting blijft, ook wanneer er een klacht is ingediend, gelden.
    12.    AUTEURSRECHT
12.1  De fotograaf blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s.
12.2  De klant geeft de fotograaf toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet (zoals blog, portfolio, social media en andere websites) en in drukwerk (zoals visitekaartjes en flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
12.3  De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie van de foto’s op sociale media kanalen of elders op internet.
12.4  Het is niet toegestaan om digitale bestanden op internet te plaatsen in een andere bewerking (uitsnede, collages, kleuren, contrast ect) dan dat deze zijn aangeleverd door de fotograaf.
12.5  Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en naamsvermelding van de fotograaf.
12.6 Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar leveranciers of derden voor commercieel gebruik, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en naamsvermelding van de fotograaf.
12.7  Bij inbreuk op deze auteursrechten rekent de fotograaf driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
    13.    PORTRETRECHT
13.1 De fotograaf behoudt het recht om de gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals omschrijven onder punt 2 bij het kopje Auteursrecht. Wanneer de klant een specifieke foto niet online terug wil zien kan dit schriftelijk worden doorgegeven aan de fotograaf.
13.2  Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto’s op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of aan de andere kant, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden. De fotograaf zal deze foto’s, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website verwijderen.
13.3  Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
    14.    PRIVACY
De fotograaf zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc.), zoals bij haar bekend, openbaar maken of doorgeven aan derden.
    15.    WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE OP DE WEBSITE
15.1  De fotograaf behoudt het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
15.2  Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de klant doorgegeven.
15.3  De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website ten allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.
15.4  Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van de website heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website is geplaatst.
    16.    TOEPASSELIJK RECHT
16.1  In alle gevallen, waarin door de fotograaf van een bepaling in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van kracht.
16.2  Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotograaf en de klant is Nederlands recht van toepassing.

You may also like

Back to Top